Plan de dezvoltare

Viziunea strategică a comunei Beltiug este ,,creşterea calităţii vieţii pentru toţi locuitorii în conformitate cu standardele europene"
Obiectivele generale ale strategiei sunt următoarele :
I ,,Creșterea economică și stimularea dezvoltării sectoarelor cu potențial";
II ,, Sprijinirea dezvoltării sectorului social și dezvoltarea resurselor umane ";
III ,, Dezvoltarea infrastructurii de bază în conformitate cu standardele de mediu".
Obiectivele specifice ale strategiei de dezvoltare a comunei Beltiug sunt următoarele:
♦ Stimularea investiţiilor durabile în comuna Beltiug;
♦ Dezvoltarea şi creşterea calităţii activităţilor în domeniul agricol;
♦ Susţinerea şi dezvoltarea turismului;
♦ Sprijinirea sistemului de învăţământ şi a formării profesionale continue;
♦ Creşterea gradului de ocupare a populaţiei din Beltiug;
♦ Dezvoltarea sistemului de servicii sociale şi a serviciilor furnizate de administraţia publică;
♦ Modernizarea şi extinderea infrastructurii de transport;
♦ Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii electrice;
♦ Amenajarea teritoriului şi creşterea accesului la utilităţi;
♦ Conservarea naturii şi protecţia mediului.
Aceste 10 obiective specifice se împart la rândul lor în acțiuni prioritare care formează planul de dezvoltare durabilă a comunei Beltiug.Viziunea comunei Beltiug este concepută într-o manieră sintetică, ce pune în centrul preocupării sale dezvoltarea echitabilă, pentru toţi cetăţenii comunei, dezvoltare care să fie în acord cu caracteristicile tradiţionale ale comunităţii şi care să se bazeze pe experienţa acumulată în timp de locuitori.
În cadrul obiectivului specific stimularea investiţiilor durabile în comuna Beltiug sunt prevăzute următoarele acțiuni prioritare:
Crearea de noi locuri de muncă în domeniul serviciilor şi al activităţilor productive
Această prioritate are în vedere creşterea nivelului de ocupare a populţiei din Beltiug şi valorificarea resurselor umane existente la nivelul comunei. Astfel, prin dezvoltarea unor investiţii inteligente se poate asigura crearea mai multor locuri de muncă în domenii în care există deja o forţă de muncă pregătită/calificată. Pentru comunitatea din Beltiug este important să se reactiveze o serie de resurse (umane si fizice), o astfel de politică asigurând o anumită continuitate procesului de dezvoltare. Pe termen mediu si lung, se va avea în vedere şi dezvoltarea unor ramuri cu valoare adăugată ridicată, pentru a se evita o serie de consecinţe determinate de dezvoltarea industriei de lohn, unde investitorii au urmărit realizarea unei investiţii minime si valorificarea forţei de muncă ieftine. Principalele rnăsuri avute în vedere pentru dezvoltarea unei politici durabile de ocupare se referă la:

♦ dezvoltarea capacităţii la nivel local de monitorizare a pieţei muncii, a modificărilor înregistrate pe piaţa muncii precum şi a persoanelor care nu au un loc de muncă (se constată în continuare diferenţe semnificative între nurnărul de şomeri înregistraţi si numărul de persoane care nu au un loc de muncă, o parte dintre acestea fiind implicate în economia informală);
♦ dezvoltarea unor proiecte pentru creşterea corespondenţei între cererea şi oferta de muncă;
♦ valorificarea permanentă a resurselor umane prin dezvoltarea unor programe de formare profesională, atât pentru persoanele care nu au un loc de muncă cât şi pentru cei angajaţi;
♦ asigurarea accesului la informaţii cu privire la locurile de muncă disponibile la nivel local, judeţean si internaţional. Politica de ocupare dezvoltată la nivelul comunei va respecta principiiie de dezvoltare durabilă stabilite în ,,Strategia de la Lisabona" din anul 2000 precum şi în ,,Strategia Europeană de Ocupare".
Atragerea de noi investitori în comuna Beltiug

Acest tip de masură este deosebit de important pentru a se asigura noi locuri de muncă în zonă dar şi pentru creşterea competitivităţii, deoarece investitorii de regulă aduc tehnologii competitive şi au deja piaţa de desfacere pentru produsele lor. Politica de atragere a noilor investitori se va face pe baza unor principii de analiză sustenabilă, luându-se în vedere impactul viitor al investiţiei şi din punct de vedere social şi al respectării normelor de mediu.

Motorul procesului de relansare economică şi socială îl reprezintă decizia de investiţie. Această decizie trebuie să se bazeze pe determinări cantitative și calitative riguroase, care să asigure orientarea efortului, investind spre cele mai bune variante de proiect. De aceea, eficienţa economică - ca obiectiv prioritar în adoptarea deciziei de investişii - şi indicatorii eficienţei economice a investiţiilor ocupă un loc central în conceperea şi implementarea prezentei strategii.
În vederea atragerii unor investitori semnificativi pentru comuna Beltiug sunt prevăzute mai multe tipuri de activităţi, și anume:
♦ elaborarea unei politici locale pentru atragerea de investitori;
♦ stabilirea unui mecanism permanent de colectare a proiectelor de investiţii din sectorul public şi privat care vor fi promovate către investitori;
♦ asigurarea participării efective a reprezentanţilor sectorului privat la stabilirea obiectivelor din domeniul atragerii investiţiilor străine şi la decizii administrative care influenţează dezvoltarea economică locală;
♦ asigurarea unui tratament egal între investitorii străini şi români în condiţiile creării unui mediui favorabil investiţiilor;
♦ realizarea unor materiale de informare şi acţiuni de promovare destinateatragerii de investitori;
♦ participarea la târguri şi misiuni de afaceri în vederea promovării potenţialului socio-economic al localităţii;
♦ extinderea bazei de informaţii pe internet pentru prornovarea investiţiilor.
Crearea şi dezvoltarea unei infrastructuri de afaceri perfomante

Pentru susţinerea mediului economic local se prevede dezvoltarea unor servicii de consultanţă şi asistenţă în domenii strategice, precum: politica de management, politica de resurse urnane, marketing. Aceste servicii au ca şi obiectiv dezvoltarea unor deprinderi manageriale precum şi încurajarea spiritului antreprenorial. De asemenea, se prevede facilitarea accesului la programe de formare si consultanţă pentru accesarea de fonduri structural în vederea realizării unor investiţii viitoare. Infrastructura de afaceri cuprinde centre de servicii pentru IMM-uri, centre de transfer tehnologic, centre de marketing, incubatoare de afaceri şi alte structuri care sprijină dezvoltarea activităţii antreprenoriale. Pe termen lung ele duc la creşterea numerică şi calitativă a întreprinderilor mici si mijlocii.

Susţinerea întreprinzătorilor mici şi mijlocii

Susţinerea acestui segment este deosebit de semnificativă, având în vedere că majoritatea firmelor fac parte din această categorie, existând şi pe viitor un potenţial important pentru acest sector.Principalele direcţii de intervenţie se referă la acordarea de sprijin în perioada de start-up precum şi dezvoltarea de servicii suport pentru diferitele etape de evoluţie a unei firmei. Acest tip de servicii sunt deosebit de irnportante şi pentru încurajarea antreprenoriatului local (conform statisticilor înregistrate, numarul antreprenorilor, raportat la totalul populaţiei, precum şi numărul IMM-urilor nou înfiinţate este semnificativ mai scăzut în România decât în alte ţări cu economie de tranziţie).

Principalele direcţii de acţiune care sunt avute în vedere se referă la:
♦ facilitarea accesului la programe de microcredit şi la granturi
europene - acest aspect se are în vedere prin dezvoltarea unor servicii de informare cu privire la oportunităţile existente precurn şi organizarea unor programe de instruire în vederea obţinerii unor competenţe necesare în acest sens;
♦ dezvoltarea aptitudinilor manageriale a conducătorilor pentru a le
creşte capacitatea decizională şi de adaptare la cerinţele noi de pe piaţa europeană

♦ dezvoltarea relaţiilor internaţionale are în vedere facilitarea accesului

la pieţe externe şi cooperare cu firme din străinătate.
Dezvoltarea de servicii pentru susţinerea inovaţiei şi a unei competitivităţi crescute

Această măsură este deosebit de importantă pentru politica investiţionala locală, referindu-se în principal la :
♦ informatizarea activităţii;
♦ transfer tehnologic, cercetare, dezvoltarea inovării tehnoilogice - prin intensificarea legăturilor dintre mediul economic şi institutele de cercetare.
Simplificarea procedurilor pentru obţinerea avizelor necesare investiţiilor
Acest aspect este deosebit de important pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial local, dar şi pentru atragerea unor investitori străini. Conform planificărilor prezente, se prevede realizarea unor ghişee unice pentru obţinerea diverselor tipuri de autorizaţii şi avize, fapt ce va contribui la facilitarea actului investiţional. Dezvoltarea unei politici fiscale de susţinere a investitorilor

Administraţia locală îşi asumă responsabilitatea dezvoltării unei politici de taxe şi impozite care să încuraj eze investiţia, analizând în permanenţă setul de beneficii şi facilităţi care pot fi acordate investitorilor, în funcţie de natura si valoarea investiţiei avute în vedere.
În cadrul obiectivului specific Dezvoltarea şi creşterea calităţii activităţilor în domeniul agricol sunt prevăzute următoarele acțiuni prioritare.

Modernizarea tehnologiei folosite în domeniul agricol şi zootehnic
Agricultura reprezintă una dintre principalele activităţi înregistrate la nivelul comunei Beltiug. Activitatea agricolă se confruntă cu o serie de pericole determinate de dificultăţi în a face faţă produselor din import (adesea acestea au un preţ mai competitiv). La acestea se adaugă faptul că în ultimii ani, productivitatea în agricultură a scăzut foarte mult datorită divizării pământului, ceea ce a avut drept rezultat exploataţii mici, mecanizare limitată, neutilizarea celor mai bune tehnici agricole, probleme în menţinerea în stare bună a infrastructurii agricole (irigaţii etc.). În plus, restructurarea industrială a determinat reîntoarcerea în agricultură a forţei de muncă semi-calificate, fapt care a avut ca rezultat extinderea agriculturii de semi-subzistenţă. De asemenea, producătorii agricoli se confruntă cu o serie de dificultăţi în ceea ce priveşte modul de exploatare a pământului (şi utilajele folosite), insuficiente asociaţii agricole care să dezvolte o agricultură intensivă. Creşterea valorii adăugate a producţiei agricole ar trebui să aibă ca rezultat o creştere a valorii adăugate pentru produsele primare, completată de o creştere a productivităţii muncii şi a exporturilor agricole, piscicole si silvicole. Creşterea competitivităţii are în vedere sprijinirea investiţiilor în domeniul dotării cu maşini şi utilaje, introducerea de soiuri cu productivitate mai ridicată, refacerea sistemelor de irigaţii, creşterea dimensiunilor exploataţiilor agricole prin stimularea asocierii şi alte măsuri specifice care să ducă la creşterea randamentului folosirii terenurilor agricole de bună calitatea din judeţ. În sectorul zootehnic s-a înregistrat de asemenea un declin continuu. Creşterea competitivităţii în sectorul zootehnic urmareşte alinierea domeniului la standardele Uniunii Europene, ameliorarea raselor, creşterea productivităţii muncii şi introducerea de tehnologii noi care îmbunătăţesc calitatea produselor şi stimularea competitivităţii pe piaţa locală şi pe pieţe externe.
În acest sens, se va sprijini consolidarea de noi ferme, promovarea asociaţiilor de producători precum şi dezvoltarea nişei de piaţă a agriculturii ecologice.O posibilitate pentru realizarea acestor obiective este şi atragerea de noi investitori străini, care au capacitate financiară pentru realizarea unei îmbunătăţiri a tehnologiei (se recomanda în acest sens intensificarea măsurilor de informare şi promovare cu privire la potenţialul agricol al zonei).

Dezvoltarea capacității de prelucrare a produselor agro-zootehnice

În prezent o cotă foarte mică de produse agricole este folosită ca materie primă pentru prelucrare. Această problemă este determinată de problema calităţii şi de logistica insuficientă (pieţe en-gross, depozite pentru refrigerare, drumuri etc.) care afectează piaţa. Industria alimentară şi ramurile care prelucrează diferite produse agricole au nevoie de investiţii în asigurarea calităţii şi în tehnologii de prelucrare ce permit obţinerea de produse care pot intra în competiţie cu produsele alimentare importate în cantităţi din ce în ce mai mari.
Diversificarea producţiei agricole şi dezvoltarea unei agriculturi alternative

Îmbunătăţirea preconizată a productivităţii sectorului va determina reducerea numărului de locuri de munca în agricultură. Deşi aceasta va fi parţial compensată de logistică, servicii, etc. de susţinere a dezvoltării agricole, este necesară diversificarea economiei şi agriculturii practicate pentru a păstra condiţii bune de viaţă şi pentru a evita migrarea masivă a populaţiei. În acest sens, se prevede dezvoltarea unei agriculturi alternative, ecologice, prin folosirea diverselor resurse locale (o posibilă direcţie care poate fi avută în vedere se referă la dezvoltarea de sere şi solare care să folosească energie verde alternativă). Acest model nou de practicare a agriculturii va face necesară si organizarea unor programe de reorientare profesională, precum şi facilitarea accesului la informaţii din domeniu.
Susţinerea micilor agricultori şi dezvoltarea de servicii de asistenţă pentru aceştia

Alături de dezvoltarea marilor exploataţii agricole, mereu vor exista o serie de mici producători care preferă cultivarea pe suprafeţe mai mici.Susţinerea acestei categorii este deosebit de importantă, adesea multe dintre aceste persoane neavând alte surse de venit. Importante forme de sprijin se referă la oferirea de informaţii cu privire la posibilităţi de finanţare/subvenţii, sprijin pentru vinderea produselor, suport pentru iniţierea unei agriculturi ecologice, care se poate dovedi rentabilă chiar şi pentru micii producători agricoli. v Creşterea capacităţii producătorilor locali de a accesa programe europene - una dintre altemativele care fac posibilă realizarea unor investiții în domeniul agricol se referă la accesarea fondurilor europene. În acest sens, sunt necesare programe de informare a producătorilor cu privire la programele existente, precum şi dezvoltarea unor cursuri de instruire pentru scrierea şi implementarea unor proiecte cu sprijn european. O alternativă este şi facilitarea colaborării cu firme de consultanţă, care pot oferi sprijin producătorilor agricoli în scrierea şi implementarea proiectelor. Această măsură este deosebit de importantă daca avem în vedere faptul ca Politica Agricolă Comună (PAC) este politica UE cea mai integrată şi care primeşte o cotă importantă din fondurile comunităţii europene.
În cadrul obiectivului specific susţinerea şi dezvoltarea turismului sunt prevăzute o serie de acțiuni prioritare care vor duce la dezvoltarea turismului în zonă. Componentă fundamentală a dezvoltării economice, turismul este parte din priorităţile prezentei Strategii de Dezvoltare Locală. Integrarea turismului în conceptul de marketing teritorial ţine de oportunitatea pe care turismul o oferă ca posibilităţi de promovare a zonei. Turismul este una dintre politicile transversale ale Uniunii Europene, fundamentată juridic prin articolul 3, litera "u" din Tratatul de la Masstricht, în care se autorizează comunitatea să adopte măsuri de dezvoltare în acest sector. Turismului îi sunt adresate dispoziţiile de liberă circulaţie a persoanelor, a mărfurilor, a serviciilor întreprinderilor mici si mijlocii. Conceptul de marketing teritorial vine să susţină ansamblul de preocupări în sectorul dezvoltării durabile prin facilitarea utilizării de resurse în vederea producerii de bunuri şi servicii precum şi comercializării acestora. Administrația publică îşi propune ca direcţii de acţiune în acest sector să identifice şi să consolideze o "marcă locală" care să poată reprezenta pentru turistul care vizitează localitatea sau pentru investitorul interesat de potenţialul local un adevărat punct de reper al comunei comparativ cu celelalte localităţi. Construirea acestei mărci locale va porni de la resursele de care dispune în prezent şi va culmina cu promovarea la nivel internaţional a comunei prin parteneriate şi contacte peste hotare. Aceasta se va realiza prin implementarea de programe de "Înfraţire" cu alte localităţi din UE şi prin acţiuni specifice.
Acțiunile sunt:
♦ Crearea şi amenajarea obiectivelor turistice;
♦ Diversificarea şi modernizarea posibilităţilor de cazare în vederea dezvoltării turismului de afaceri;
♦ Păstrarea şi valorificarea potenţialului natural şi cultural;
♦ Diseminarea materialelor de promovare prin centre de informare turistică locale şi naţionale, prin birourile de turism din străinătate şi în localităţile din străinătate;
♦ Realizarea unor materiale de informare şi promovarea alternativă a ofertelor turistice din diferite surse de comunicare : postere, broşuri, materiale informative, cataioage cu produse şi servicii, hărţi, calendare ale evenimentelor;
♦ Promovare on-line şi crearea de legături între site-urile de internet existente;
♦ Dezvoltarea de campanii tematice de comunicare;
♦ Acţiuni de lobby către instituţii publice, finanţatori (publici si privaţi), etc;
♦ Integrarea pachetelor şi circuitelor turistice în programele naţionale de promovare;
♦ Participarea la târguri de turism naţionale şi internaţionale;
♦ Realizarea unei situaţii cu privire la clădirile istorice existente în comună;
♦ Dezvoltarea marketingului teritorial prin crearea unor brand-uri locale;
♦ Intensificarea activităţilor culturale şi dezvoltarea continuă a relaţiilor transfrontaliere.
În cadrul obiectivului specific sprijinirea sistemului de învăţământ şi a formării profesionale continue sunt prevăzute o serie de acțiuni prioritare
În vederea asigurării unei calităţi crescute învăţământului sunt necesare o serie de investiţii în infrastructura fizică (adesea este depaşită moral) dar şi în formarea continuă a cadrelor didactice. Acțiunile prioritare se referă deopotrivă la asigurarea spaţiului fizic şi a dotărilor necesare (inclusiv acces crescut la internet şi la folosirea calculatoarelor pentru elevi) dar şi la creşterea calităţii procesului de învăţământ şi asigurarea accesului egal la actul educaţional. Principalele acțiuni prevăzute se referă la:
♦ Reabilitarea infrastructurii educaţionale;
♦ Realizarea unui complex şcolar;
♦ Creşterea accesului la educaţie, în special pentru categoriile dezavantaj ate;
♦ Prevenirea abandonului şcolar;
♦ Dezvoltarea programelor de alfabetizare şi a programelor gen ,,a doua şansă" pentru persoanele care nu au absolvit învăţământul obligatoriu;
♦ Asigurarea calităţii serviciilor educaţionale în educaţia timpurie şi în învăţământul pentru copiii şi elevii cu cerinţe educaţionale speciale;
♦ Recunoaşterea şi certificarea învăţării non-formale şi informale prin realizarea de parteneriate cu instituţii competente;
♦ Creşterea calităţii actului de predare;
♦ Promovarea învăţării pe parcursul vieţii.
Se prevede în continuare intensificarea legăturilor care există deja între şcoală şi diverse instituţii locale în vederea dezvoltării unor programe adaptate nevoilor societăţii contemporane, dar şi pentru dezvoltarea unei oferte educativ-culturale atractive. Conform strategiei prezente, şcoala va fi un partener important al administraţiei publice locale în procesul de dezvoltare durabilă, fiind necesare pe viitor şi intensificarea legăturilor dintre instituţiile educative şi mediul economic,în vederea unei corelări optime între oferta şi cerinţele de pe piaţa muncii. În cadrul obiectivului specific creşterea gradului de ocupare a populaţiei din Beltiug sunt prevăzute o serie de acțiuni prioritare. În condiţiile producerii unor modificări pe piaţa muncii din Beltiug sunt deosebit de necesare dezvoltarea unor măsuri active pentru creşterea gradului de ocupare. Aceste măsuri contribuie la scăderea ratei şomajului,conducând la creşterea gradului de integrare pe piaţa muncii în special prin angajarea tinerilor şi a şomerilor de lungă durată. În acest context, se prevede creşterea accentului pus asupra programelor de formare profesională, urmărindu-se totodată realizarea unui echilibru mai bun între ocuparea subvenţionată şi alte tipuri de măsuri. Măsurile active pentru persoanele afectate de şomajul structural vor include dezvoltarea de programe de consiliere privind cariera, de formare profesională prin calificare şi recalificare, practică în muncă, posibil în colaborare cu investitorii.

Principalele acțiuni avute în vedere în cadrul acestei axe prioritare se referă la:
♦ Intensificarea măsurilor active de ocupare;
♦ Dezvoltarea serviciilor de consiliere, orientare profesională şi informare privind cariera;
♦ Dezvoltarea unor măsuri de combatere a muncii la negru;
♦ Facilitarea accesului la cursuri de formare şi perfecţionare continuă;
♦ Adaptarea ofertei la cererea de pe piţa muncii din Beltiug şi din localităţile învecinate.
Obiectivul general dezvoltarea sistemului de servicii sociale şi a serviciilor furnizate de administraţia publică va avea ca și acțiuni prioritare următoarele:
♦ Reabilitarea infrastructurii sociale - în vederea asigurării unui standard ridicat al calităţii vieţii este necesară şi existenţa unei infrastructuri sociale dezvoltate, în concordanţă cu nevoile actuale ale populaţiei. Dintre cele mai importante elemente amintim: infrastructura sanitară, infrastructura serviciilor sociale adresate diverselor categorii de persoane, dar şi infrastructura culturală şi cea existentă pentru petrecerea timpului liber. Acest tip de măsuri vizează necesitatea dezvoltării unei reţele de servicii sociale acordate grupurilor dezavantaj ate şi persoanele aflate în nevoie, în vederea prevenirii riscului de marginalizare sau excluziune socială. Dezvoltarea şi acordarea serviciilor sociale se află în responsabilitatea autorităţilor locale care pot elabora programe de servicii organizate în directă relaţie cu nevoile concrete ale populaţiei, cu posibilităţile financiare şi implicarea comunităţii. Furnizarea serviciilor sociale se poate realiza de autorităţile locale, cu sprijinul statului şi în parteneriat cu organizaţii neguvemamentale sau alţi reprezentanţi ai societăţii civile. Operatorii publici din domeniul asistenţei sociale vor fi sprijiniţi în dezvoltarea capacităţii lor de analiză şi soluţionare a problemelor sociale de la nivel comunitar,identificarea nevoilor şi a potenţialilor beneficiari,organizarea procesului de acordare a serviciilor sociale,elaborarea de programe în funcţie de specificul local şi de nevoile concrete ale populaţiei. Alături de dezvoltarea unei infrastructuri fizice corespunzător dotată, se impune şi creşterea accesului la informaţii cu privire la serviciile care sunt oferite în cadrul comunei (servicii sanitare, servicii sociale, servicii educaţionale şi culturale). Se consideră deosebit de importantă pe viitor intensificarea activităţilor în reţea, prin transferul de competenţe, cunoştinţe şi servicii între diferiţii membri ai reţelei.

♦ Principalele aspecte avute în vedere se referă la incluziunea socială a grupurilor marginalizate dar promovarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, avându-se în vedere următoarele acțiuni:
♦ capacitarea femeilor şi bărbaţilor de a-şi alege şi gândi concepte de viaţă sau stiluri de viaţă;
♦ crearea unor centre de resurse pentru femei;
♦ implicarea şi promovarea femeilor ca lidere de opinie în
procesul de dezvoltare locală şi regională;
♦ deconstruirea rolurilor tradiţionale masculine şi feminine şi
promovarea libertăţii de a concepe şi trăi propria viaţă;
♦ luarea în considerare în configurarea politicilor a inegalităţilor
structurale cu care se confruntă femeile şi bărbaţii

♦ conştientizarea decidenţilor şi a publicului larg cu privire la problemele de gen şi relevanţa egalităţii de gen în contextul dezvoltării regionale.
♦ În vederea asigurării unui nivel crescut de performanţă a actului de guvernare sunt prevăzute urmatoarele tipuri de acţiuni:
♦ acordarea unei importanţe sporite mediatizării activităţilor de modernizare şi apropiere a administraţiei publice de cetăţean;
♦ diminuarea birocraţiei;
♦ realizarea transparenţei în activitatea administraţiei publice locale asigurându-se participarea activă a cetăţeanului în procesul de luare a deciziilor,în deplină concordanţă cu prevederile Legii 52/2003;
♦ consolidarea colaborării cu sectorul neguvernamental şi cu societatea civilă, implementarea de parteneriate public-private, încurajând participarea organizaţiilor din sectorul neguvernamental la procesul de elaborare a politicilor publice;
♦ actualizarea permanentă a fişei postului, cu implicarea în redactarea fişei postului a funcţionarului public sau salariatului care ocupă postul respectiv;
♦ aplicarea corectă a procedurilor de evaluare a activităţii personalului ca premisă de promovare şi de motivare;
♦ adoptarea, modificarea sau completarea organigramei, numărului de personal şi statutului de funcţii al aparatului propriu în funcţie de necesităţile impuse de atribuţiile acestuia, corelat cu reglementările legale în vigoare;
♦ asigurarea unei planificări a resurselor umane "în funcţie de procesele instituţionale ce urmează a se derula;
♦ îmbunătăţirea programelor de gestionare informatizată a evidenţei personalului;

♦ elaborarea planurilor de formare continuă a funcţionarilor publici şi a salariaţilor în funcţie de rezultatele evaluării performanţelor profesionale şi reglementările legale în vigoare (cel puţin 7 zile / an);
♦ iniţierea tuturor funcţionarilor publici în domeniul utilizării
programelor informatice la nivelul standardelor ECDL (European Computer Driving License)în conformitate cu planul de iniţiere elaborat în baza strategiei Guvernului privind informatizarea administraţiei publice, aprobată prin H.G. nr. 1007/2001;
♦ eficientizarea accesării şi managementului fondurilor nerambursabile.
În ceea ce privește obiectivul modernizarea şi extinderea infrastructurii de transport acțiunile prioritare sunt următorele:
Având în vedere amplasarea geografică a comunei, reţeaua de transport rutier este deosebit de importantă pentru asigurarea unui trafic de calitate şi în condiţii de siguranţă. Totodată, sprijinul financiar pentru investiţii în infrastructură şi îmbunătăţirea rnediului comunităţii conduc la creşterea activităţilor economice şi sociale, intensificarea relaţiilor şi prin aceasta, valorificarea potenţialului care încă nu a fost suficient exploatat. Astfel că, investiţiile în infrastructura de transport vor facilita mobilitatea populaţiei si a bunurilor, reducerea costurilor de transport de mărfuri şi călători, îmbunătăţirea accesului pe pieţele regionale, creşterea eficienţei activităţilor economice, economisirea de energie şi timp, creând condiţii pentru extinderea schimburilor comerciale şi implicit a investiţiilor productive.
În domeniul transportului rutier măsurile se vor axa pe continuarea lucrărilor de reabilitare a drumurilor locale, executarea unor lucrări pentru fluidizarea traficului şi sporirea capacităţii de circulaţie, modemizarea străzilor din comună.
Principalele tipuri de măsuri avute în vedere în cadrul acestei priorităţi se referă la:
♦ Creşterea capacităţii portante a reţelei de drumuri existentă;

♦ Reabilitarea/modernizarea drumurilor aflate în gestiunea autorităţilor locale.
Obiectivul dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii electrice conține următoarele acțiuni prioritare:
Această prioritate are în vedere modernizarea sistemului energetic şi asigurarea necesarului de energie electrică pentru uz industrial şi casnic. Dezvoltarea surselor regenerabile de energie constă în obţinerea energiei electrice şi termice din energia solară, obţinerea energiei electrice din surse eoliene, valorificarea biomasei (lemn, deşeuri de lemn, rumeguş). Principalele măsuri avute în vedere se referă la:
♦ Retehnologizarea sistemului de transport şi de distribuţie a energiei electrice;
♦ Investiţia în echipamente de producere a energiei electrice cu eficienţă energetică ridicată;
♦ Dezvoltarea de surse alternative de energie electrică.
Obiectivul amenajarea teritoriului şi creşterea accesului la utilităţi, unul dintre cele mai importante obiective ale strategiei se va realiza prin implementarea următoarelor acțiuni prioritare:
Se are în vedere creşterea accesului la utilităţi pentru un număr cât mai ridicat de persoane din Beltiug, precum şi identificarea unor modalităţi de asigurare a serviciilor la preţuri accesibile tuturor categoriilor de populaţie. Principalele măsuri avute în vedere se referă la:
♦ Dezvoltarea centrului administrativ care să se ridice la standardele europene;
♦ Dezvoltarea reţelei de alimentare cu energie termică;
♦ Îmbunătăţirea randamentului energiei termice;
♦ Creşterea accesului la reţeaua de telefonie fixă, mobilă şi internet pentru un număr cât mai mare de locuitori.

Obiectivul dezvoltarea infrastructurii de gestionare a apelor şi a deşeurilor conține următoarele acțiuni prioritare:
Administraţia comunei Beltiug îşi propune aplicarea unor criterii de calitate atât în ceea ce priveşte managementul alimentării cu apă, al epurării apelor reziduale şi al administrării deşeurilor. În domeniul managementului apei, măsurile vor avea drept scop îmbunatăţirea calităţii apei şi implicit a sanătăţii populaţiei, cu accent pe furnizarea de apă potabilă. Un obiectiv suplimentar va fi creşterea eficienţei utilizării resurselor de apă. Activităţile vor include reabilitarea şi extinderea resurselor de apă prin amenajarea complexă a bazinelor hidrografice, construcţia şi reabilitarea staţiilor de tratare a apei potabile, îmbunătăţirea şi extinderea reţelelor de distribuţie a apei.
În ceea ce priveşte managementul apei reziduale, măsurile vor avea drept scop îmbunătăţirea calităţii apei şi implicit a sanătăţii populaţiei, cu accent pe tratarea apei reziduale. Un obiectiv suplimentar va fi reabilitarea şi extinderea reţelelor de canalizare, precum şi reabilitarea şi extinderea staţiilor de epurare a apei reziduale.
Gestionarea deşeurilor menajere şi industrial va cuprinde implementarea unor măsuri care să asigure colectarea selectivă a deşeurilor, dezvoltarea unor sisteme separate de colectare şi reciclare, managementul adecvat al deşeurilor industrial
Principalele măsuri avute în vedere se referă la:
♦ Realizarea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă a tuturor gospodăriilor;
♦ Realizarea şi modernizarea sistemelor de epurare a apelor uzate menajere şi industrial;
♦ Reabilitarea zonelor cu grad ridicat de poluare;
♦ Gestionarea deşeurilor menajere şi industrial;
♦ Administrarea apelor pluviale şi freatice.

Adaptarea la noile standarde impune și pentru comuna Beltiug implementarea acțiunilor prioritare din cadrul obiectivului conservarea naturii şi protecţia mediului :
Protecţia mediului e esenţiala pentru calitatea vieţii generaţiilor prezente şi viitoare. Provocarea constă în combinarea în modul cel mai echitabil a exigenţelor economiei cu necesitatea conservării mediului. Convingerile comunităţii din Beltiug se bazează pe faptul că instituirea unor standarde cât mai ridicate va duce la dezvoltarea inovativă pentru a compensa efectele nedorite ale industrializării excesive. Din aceasta cauză direcţiile de acţiune în ceea ce priveşte protecţia mediului, dezvoltarea economică și agricultura sunt integrate, dezvoltându-se în paralel. Conform politicilor europene de domeniu, strategia de protecţie a mediului are în vedere următoarele aspecte: schimbări climatice şi încălzirea climei, habitatul natural, flora şi fauna salbatică, mediul şi sănătatea populaţiei, resursele naturale şi gestionarea deşeurilor.
Principalele măsuri avute în vedere se referă la:
♦ Definirea de zone speciale de protecţie a mediului şi gestionarea acestora;
♦ Utilizarea cumpătată a resurselor naturale;
♦ Protejarea mediului : apei și aerului împotriva factorilor nocivi;
♦ Creşterea nivelului de informare şi conştientizare a populaţiei cu privire la problematica mediului;
♦ Protejarea parcurilor şi a zonelor verzi;
♦ Dezvoltarea şi modernizarea unor noi zone verzi în cadrul comunei.